Uputstvo za autore

Uputstvo za autore

 

NASLOV RADA

(U NAJVIŠE DVA REDA)

TITLE OF PAPER

(TWO LINES AT THE MOST)

Apstrakt: Svaki rad mora sadržavati apstrakt. U apstraktu treba ukratko izložiti osnovnu ideju i postignute rezultate. Rad napisati po ugledu na tekst iz ovog uputstva. Apstrakt može da sadrži do 250 reči.

Ključne riječi: Navesti do četiri ključne riječi odvojene zapetama (na prijmer: baza podataka, e-Learning, )

Abstract: Every paper must contain the abstract.

Key Words: Maximum of four, key words or phrases, separated by commas.

 

1. UVOD

Rad treba da ima jasno dat uvod, postavku problema, način njegovog rešavanja, rezultate, zaključak i korisštenu literaturu na ne više od 6 strana B% formata (16,8 x 24;0cm). Rad se dostavlja Programskom odboru Skupa u elektronskom obliku u PDF i DOOC formatu i ograničen je na šest strana uključujući i slike, tabele, rederence. Na stranicama rada margine moraju biti: gornja i donja 2,5cm, leva i desna 2cm. Stranice nije potrebno numerisati. Naslov rada treva da se nalazi na sredini prve stranice pomeren dva ptoteda veličine d10 pt ispod gornje margine. Nakon naslova ostvaiti dvije prazne linije veličine 10pt.

2. PODNASLOV (na primer UVOD)

Na dnu prve stranice (Times New ROman, veličina 12pt) navesti autore u posebnim redovima. Ostatak teksta mora biti pisan fontom Times New Roman i veličinom 10pt, kakko je to prikazano u ovom primeru. Koristiti poravnjanje teksta "justified", osim kod navođenja referenci gde treba koristiti levo poravnanje. Apstrakt i ključne riječi napisati kurzivom (italic). Prilikom ispisa određenih celina rada: uvod, podnaslov i zaključak koristiti numeraciju, osim za deo reference, koristiti velika bold slova. Pre svakog pasusa trreba da se nalazi jedan prazan red veličine 10pt, a na početku pasusa ne treba uvlačiti tekst.

Ime i prezime drugog autora, Naziv organizacije, e.mail

Ime i prezime drugog autora, Naziv organizacije, e-mail

3. PODNASLOV (na primer Zaključak)

Iznad tablete treba da stoji natpis. npr."Tabela 1. Pregled rzultata". Ispod slike treba da stoji broj slike i legenda, npr. "Slika 3. Ciklusi akademskih studija". Sve slike treba da budu monohromatske rezolucije 600dpi. Koristiti opciju "insert picture from file".

Slika 3. Ciklusi akademskih studija

Pored formula, treba navesti redni broj formula u zagradi (1), povrat sa desne strane.

Pozivanje na druge radove se vrši navođenjem rednog broja reference u uglastim zagradama. Na primer, u [2] je prikazana... Reference se navode na kraju, po redosledu pojavljivanja, kao što je prikazano na primeru.

REFERENCE

[1] The Bologna Decleration on the European space for higher education, Bologna 1998

 

DODATAK UPUTSTVU

Kako rad treba da ima jasno definisane margine i veličinu stranice, u nastavku je objašnjeno kako da izvršite podešavanje za traženi format dokumenta.

Nakon pokretanja Microsoft Office Word-a 2007 kliknite lijevim tasterom miša na traku Page Layout a zatim na malu strelicu u dijelu Page Setup kako je obilježeno na Slici 1.

Sada je otvoren prozor Page Setup (slika 2.) u kome podešavamo margine na vrijednosti tražene u uputstvu a zatim pod stavkom Multiple pages iz padajućeg menija izaberemo opciju Mirror margins. Kada podesite margine lijevim tasterom miša pritisnite karticu Paper. Pod stavkom Paper size u polje Width upišite dužinu stranice 16.8cm a u polje Height visinu 24.0cm i zatim pritisnite dugme OK.

Isto podešavanje u Microsoft Office Word 2003 aplikaciji se nalazi na File -> Page Setup.